Sosialantropologisk Programutvalg

Hovedoppgaven til Sosialantropologisk Programutvalg (SAPU) er å fungere som et bindeledd mellom sosialantropologistudentene og de ansatte på det sosialantropologiske instituttet (SAI) ved UiO. I tillegg til å videreformidle relevant informasjon fra institutt til student så formidler vi eventuelle tanker, spørsmål og forslag videre fra student til institutt.

SAPU jobber også for å forbedre det faglige miljøet rundt studiet ved å arrangere faglige arrangementer, skape kommunikasjon blant studenter, og dele informasjon relevant til studiet og arbeidslivet etter studiene. Gjennom foreningene jobbes det for å forbedre det sosiale miljøet blant studentene.

SAPU representerer alle sosialantropologistudenter på alle nivåer. I vårt styre er det ulike verv som har representanter i SVSU, Programrådet og Instituttstyret. Dette gir oss et innblikk og en påvirkningskraft i saker på både institutt- og fakultetsnivå.

Faste Verv i Sosialantropologisk Programutvalg:

Leder (navigatøren)

Lederen i SAPU har ansvaret for å avtale møter, passe på at verv blir fylt og at arbeid blir utført. Lederens rolle innebærer også å kunne ta kontakt med institutt, kommunisere og hjelpe til hvor det trengs.

Nestleder

Nestlederen i SAPU samarbeider med lederen om dens oppgaver. For øyeblikket har nestleder også jobben som sekretær. Rollen som sekretær vil være å skrive referat fra møter.

Økonomiansvarlig

Økonomiansvarlig er ansvarlig for å søke om og holde oversikt over økonomien til SAPU. Dette inkluderer å sette opp og overholde et budsjett, og å ha ansvar for ulike utbetalinger og bestillinger.

Sosiale medier ansvarlig (SoMe)

Den som har ansvar for SAPU sine sosiale medier jobber med å opprettholde jevn og god flyt av informasjon på Facebook og Instagram.

Studieaktivitetsansvarlig

Studieaktivitetsansvarlig jobber med å arrangere arrangementer som er relatert til studieaktiviteter. Disse kan komme i form av å samle studenter for å studere sammen, seminarer med professorer eller andre slike arrangementer.

Kullkontakter

SAPU har en kullkontakt for hvert studieår på sosialantropologi, dette inkluderer både bachelor og master. Hvert kull har en egen studentgruppe på Facebook hvor kullkontakten deler relevant informasjon og skaper et sted der studenter enkelt kan ta opp kontakt. Kontaktinformasjon for de ulike kullkontaktene finner du her.

SVSU representant

Vi har ett verv som er representant i Studentutvalget ved det samfunnsvitenskapelige fakultet (SVSU). SVSU er det øverste studentdemokratiet ved SV-fakultetet, og består av en representant fra hver studieretning på fakultetet. Representanten fungerer som et bindeledd mellom SAPU og SVSU, og vil påta seg et eget verv hos SVSU. Dette vervet faller inn under vervet som SAPU representant i SVSU og mye av arbeidet vil skje i regi av SVSU.

Programrådet representant

Vi har to verv som går ut på å representere master og bachelor i programrådet. Her blir sosialantropologi emner og programmer diskutert på instituttnivå. Dette vil si at SAPU har påvirkningsevne på programmene ved både bachelor og master studieløp. Som studenter har vi muligheten til å være med på å bestemme hva vi skal lære!

Instituttstyret representant

Vi har to verv som går ut på å representere master og bachelor i instituttstyret. Dette er instituttets øverste organ og fatter beslutninger vedrørende strategi- og planarbeid, budsjett og regnskap, samt i tilsettingssaker.

Funksjonær

Funksjonærer fungerer som ekstrahjelp og hjelper til der det skulle være nødvendig. De er også med på SAPU sine møter og har lik mulighet til å være med på bestemmelser som alle andre verv (men intet annet ansvar enn å hjelpe til på evt. eventer).